Други

И. Еленков Увод

Предвид целите на тази работа, така както са изразени в заглавието, необходимо е най-напред да бъдат очертани схематично уредбата на Католическата църква, нейното...

И. Еленков. Католически общности и идентичности

КАТОЛИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ И ОБЩНОСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ Написаното дотук установява отчетливо, макар и в едър план, вярвам, исторически сложилите се отлики между католиците...

И. Еленков. Общността на католиците от източен обред

ОБЩНОСТТА НА КАТОЛИЦИТЕ ОТ ИЗТОЧЕН ОБРЕД Текстът оттук нататък ще бъде опит да се погледне към мотивите на хората от източно-католическата общност за...

И. Еленков. Бележки

БЕЛЕЖКИ Н. И. Милев. Католишката пропаганда в България през ХVII век. Историческо изследване. С., 1914, с. 24. Едно интересно съвременно изследване представя...