Новини

ПОЗДРАВ ОТ ПАПА ФРАНЦИСК ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ЕПИСКОПСКО СЛУЖЕНИЕ НА Н. ВПР. ХРИСТО ПРОЙКОВ АПОСТОЛИЧЕСКИ ЕКЗАРХ

ПОЗДРАВ ОТ ПАПА ФРАНЦИСК ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ЕПИСКОПСКО СЛУЖЕНИЕ НА Н. ВПР. ХРИСТО ПРОЙКОВ АПОСТОЛИЧЕСКИ ЕКЗАРХ

До достопочтения брат
ХРИСТО ПРОЙКОВ
Епископ Бриулски
Апостолически екзарх на София
за верните от византийско-славянски обряд, живеещи в България

 

С чувство на милосърдна обич, размисляйки внимателно за спасението на цялото поверено ни Господне стадо, нашата загриженост охотно предвижда как това стадо да бъде направлявано успешно и на нашите утешения да се  радват пастирите на същото това стадо, които с непрестанно усърдие полагат грижа за отделните църкви. Затова знаейки, че на наближаващия 6 януари ще отпразнуваш сребърен юбилей на епископското ръкоположение, искаме, достопочтени братко, с радост да ти дадем нашето свидетелство и в знак на специално внимание чрез това писмо  да поднесем нашето поздравление  за твоето служение.    

 

Нека, празнувайки по този случай,  да благодарим на Господа за безкрайното Му благодеяние на явената в тебе благодат. С нея през 1971 г. ти стана презвитер и след похвално специализиране по канонично право в Папския източен институт, през 1993 г. бе избран  за епископ Бриулски и коадютор на апостолическия екзарх в София от св. Йоан Павел II, от възлагането на чийто ръце в деня, когато празнуваме Богоявление, ти прие това служение, чрез което сме станали кълнове на апостолското семе; и две години след това ти получи над същата екзархия пълната юрисдикция, която упражняваш и досега.

 

Припомняйки това твое служение, искаме да изкажем дълбоката си благодарност за отличното ти свидетелство на вяра, дадено в полза на християните от византийско-славянски обряд, живеещи в България. И затова искаме настоятелно да те насърчим да не се боиш от бремето на дните и трудностите, като съблюдаваш преди всичко онези наредби на християнската любов, които са инструмент на нашето спасение и свръзката на съвършенството (срв. Кол. 3:12-14), та в сърцата ни да владее мирът Христов, към който сме призвани в едно тяло.     

 

Като те поздравяваме, достопочтени братко, молим Бога да направи прекрасен деня на твоята годишнина, да те закриля с благодатта Си  и да те укрепи като вестител на Божията любов и верен служител на милосърдието.

 

Искаме накрая да те съпроводим с нашия апостолически благослов, който ти изпращаме, за да го споделиш с възлюбените синове и дъщери от паството на Апостолическата екзархия в София, с всички участници в празнуването на юбилея и с онези, които са скъпи на сърцето ти: всички тях молим за молитва, за да можем внимателно и мъдро да изпълняваме претежкото Петрово служение. 

 

От Ватикана, 5 декември 2018, шеста година на нашия понтификат

                                                                Франциск                       

 


Venerabili fratri
CHRISTO PROYKOV
Episcopo titulo Briulitano
Exarcho Apostolico Sophiae
рro fidelibus ritus byzantini-slavi in Bulgaria commorantibus
 
 

Caritatis misericordis affectu soliicitudo Nostra, de salute universi dominici gregis Nobis commissi attentius cogitans , iis libenter providet, per quae ille feliciter dirigatur eiusdemque Pastores solaciis Nostris gaudeant, qui ad Ecclesiarum particularium curam assiduo studio suo intendunt.

 

Testimoium proinde Nostrum tibi, Venerabilis Frater, libenter nunc tribuere volumus, quem novimus VI proximi mensis Ianuarii argenteum celebraturum ordinationis episcopalism iubileum, et singulari ergo animo tibi hac Epistula gratulationem Nostram propter ministerium tuum significare.

 

Hanc celebrantibus occasionem gratias liceat Nobis reddere Domino propter immensum beneicium Eius gratiae in te manifestatae, qua, presbyteratu anno MCMLXXI suscepto ac laudabiliter data opera studiis Canonum Ecclesiarum Orientalium, anno MCMXCIII Episcopus titulo Briulitanus et Coadiutor Exarchi Apostolici Sophiae a sancto Ioanne Paulo II electus es, per cuius manuum impositionem eodem die quo sollemnitatem in Epiphania Domini celebramus, ministerium sic accepisti, per quod apostolici tuum seminis traduces facti sumus; eiuсdfrm Exarchiae biennio post plena ornatuds es iursudctuibnem, quam etiamnunum perseveranter exerces.
 
 

Hunc tuum recolentes famulatum, tibi etiam volumus gratum Nostrum animum patefacere propter egregium fidei testimonium pro utilitate christifidelium ritus byzantine-slavi in Bulgaria commerantium comsummatum. Te ergo enixe confirmare volumus, ne pondus dierum et difficultatum timeas umquam , mandata chruistianae caritatis  praecipue excolens illa, quae instrumentum est nosrtrae salutes et vinculum perfectionis (cfr. Col. 3, 12-14), ut pax Christi dominetur in cordibus nostris, ad quam vocati sumus in uno corpore.          
 
 

Tibi ergo gratulantes, Venerabilis Frater, Deum exoramus, ut, anniversarium tuum diem iucundissimum reddens, sua te constanter tueatur gratia divinaeque te confirmet caritatis paeconem ac misericordiae ministrum fidelem.

 

Cupimus demum Benedictione Nostra Apostolica te comitari quam tibi elargimur, dilectis filiis filiabusque gregis Exarchiae Apostolicae Sophiae omnibusque celebrationem iubilei participantibus atque illis, quos caros in corde habes, communicandam, a quibus preces expostulamus, ut pergrave Petrinum munus dilgenter et sapienter adimplere possimus.

 

Ex Aedibus Vaticanis, die V mensis Decembris, anno MMXVIII, Pontificatus nostri sexto.
 

           Franciscus

 

 

 

 


            

 

Прикачени файлове

от папата на епископ Христо Пройков за 25 години ръкоположение за владика.pdf - pdf - 830 Kb